ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝΑΡΧΕΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ),
πρόκειται να προβεί στην ασφάλιση των οχημάτων της.
Η παροχή υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ),
πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης», για ένα έτος.
Η παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ)
διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΥΜΝΙΟΥ

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α.Π.Ε.
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης :
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α.Π.Ε»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών:
«ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ GIS ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ),
προτίθεται να αναθέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτη ιατρό εργασίας.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ),
πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας χαλύβδινων σωλήνων και σας καλεί να καταθέσετε προσφορές.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ),
προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την ανάδειξη μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ R20-D(B)

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ),
προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση των υπηρεσιών
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019/2020»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΗ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ), σας καλεί να καταθέσετε προσφορές για την προμήθεια εντύπων και φακέλων.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό, για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ R20-D»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό, για: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2019-20»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει, δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών οδοστρώματος στο Δήμο Κοζάνης 2019-2020»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει, ανοικτή διαδικασία για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «NEΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚO ΔIΚΤΥΟ YΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΤΟΥ ΔHΜΟΥ ΚΟΖAΝΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), καλεί μελετητικά γραφεία, για την ανόρυξη δυο ερευνητικών γεωτρήσεων.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔIΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια «Ομάδα Α. ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και Ομάδα Β. ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔIΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια Γραφικής ύλης» για 14 μήνες. Και σας καλεί να καταθέσετε προσφορές.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» για την περίοδο 2019/2020.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας: «ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Τ/Θ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα