ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝΑΡΧΕΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
πρόκειται να προβεί στην ασφάλιση των οχημάτων της, για ένα έτος.
Η παροχή υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας
«Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης», για ένα έτος.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη μειοδότη για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια:
«ΛΕΥΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ - Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ-ΑΙΑΝΗΣ-ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017-18»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας « ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, για την
ανάδειξη μειοδότη για την πράξη «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης
ανάγνωσης μετρήσεων και διατάξεων παραγωγής ενέργειας σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης της
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, για την ανάθεση της,
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό (επαναληπτικό), για την Παροχή υπηρεσίας
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση των υπηρεσιών
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018/2019»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ
«ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την υπηρεσία:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ,
προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων με το σύστημα προσφοράς για την σύναψη Δημόσιας σύμβασης του έργου :
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Β’ ΦΑΣΗ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών : «Συλλογής και διαχείρισης εσχαρισμάτων και άμμου»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και Περιουσίας / Διακοπής Εργασιών».

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα