ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝΑΡΧΕΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔIΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την υπηρεσία «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτικό μηχάνημα εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
προκηρύσσει
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ανάδειξη μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ».

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ», για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ», για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει, ανοικτή διαδικασία για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου
«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙA ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


deyaksite.jpg

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άρθρο 50 του Ν. 4412 Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης) του έργου: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΑΝΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κοζάνης), θέτει σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ

ΕΣΗΔΗΣ

Μοναδικός Κωδικός: 19DIAB000004074 , τα τεύχη (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ,ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΈΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) του διαγωνισμού (άρθρο 50 του Ν. 4412 Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΑΝΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ, CPV: 45252127-4, Εκτιμώμενης αξίας 1.550.580,02 Ευρώ.
Το έργο αφορά τη κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αιανής Δ. Κοζάνης, για την επεξεργασία των λυμάτων του οικισμού Αιανής (από το αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού και από το αρχαιολογικό μουσείο Αιανής), ισοδύναμου πληθυσμού σχεδιασμού 2900 ι.κ.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»ΚΩΔ. ΣΑ: 2017ΣΕ27510137.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. (Πληροφορίες: Κουζίακης Χ, Σιώμου Κ, Λάππος Σ , τηλ: 2461051547, 548, 549)

Αναζήτηση Διαβούλευσης

Δημοσιεύθηκε:30/01/2019
Ημ/νία Λήξης:16/02/2019
Μοναδικός Κωδικός:19DIAB000004074


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου :
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (επαναληπτικό), για την Παροχή υπηρεσίας :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
πρόκειται να προβεί στην ασφάλιση των οχημάτων της, για ένα έτος.
Η παροχή υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα