ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ


ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), καλεί μελετητικά ή συμπράττοντα γραφεία, για τη παροχή της υπηρεσίας σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων, για την σύναψη Δημόσιας σύμβασης του έργου :
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 - 2020» .

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔIΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) προκηρύσσει συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό, για την Προµήθεια «ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» .

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔIΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» .

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔIΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, για την «Μίσθωση φορτηγών αυτοκινήτων» .

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔIΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό , για την
«Μίσθωση εκσκαπτικών µηχανηµάτων τύπου JCB και ερπυστριοφόρου εκσκαπτικού µηχανήµατος µικρών διαστάσεων (τσαπάκι)».

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔIΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών:
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΚ».

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για την ανάδειξη μειοδότη για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ”

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔIΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου :
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΑΝΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ».

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει, ανοικτή διαδικασία για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου
«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙA ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


deyaksite.jpg

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άρθρο 50 του Ν. 4412 Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης) του έργου: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΑΝΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κοζάνης), θέτει σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ

ΕΣΗΔΗΣ

Μοναδικός Κωδικός: 19DIAB000004074 , τα τεύχη (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ,ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΈΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) του διαγωνισμού (άρθρο 50 του Ν. 4412 Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΑΝΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ, CPV: 45252127-4, Εκτιμώμενης αξίας 1.550.580,02 Ευρώ.
Το έργο αφορά τη κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αιανής Δ. Κοζάνης, για την επεξεργασία των λυμάτων του οικισμού Αιανής (από το αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού και από το αρχαιολογικό μουσείο Αιανής), ισοδύναμου πληθυσμού σχεδιασμού 2900 ι.κ.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»ΚΩΔ. ΣΑ: 2017ΣΕ27510137.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. (Πληροφορίες: Κουζίακης Χ, Σιώμου Κ, Λάππος Σ , τηλ: 2461051547, 548, 549)

Αναζήτηση Διαβούλευσης

Δημοσιεύθηκε:30/01/2019
Ημ/νία Λήξης:16/02/2019
Μοναδικός Κωδικός:19DIAB000004074