ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝΑΡΧΕΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.),
καλεί μελετητικά γραφεία, για την ανόρυξη δυο ερευνητικών γεωτρήσεων.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔIΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.),
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια
«Ομάδα Α. ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και Ομάδα Β. ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»(/strong), για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔIΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.),
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.),
πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια Γραφικής ύλης» για 14 μήνες.
Και σας καλεί να καταθέσετε προσφορές.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.),
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών:
«ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» για την περίοδο 2019/2020.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.),
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας:
«ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Τ/Θ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα