2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 2017


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,

ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΝΑΔΑΣ (UPS)»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ,

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ,

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ 100 ΤΟΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ,