ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝΑΡΧΕΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ)
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,
για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών:«ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΙΛΥΟΣ 2020-2022»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ)
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, για την υπηρεσία
«Καθαρισµός φρεατίων υδροσυλλογής µε αποφρακτικό µηχάνηµα εντός των ορίων του ∆ήµου Κοζάνης 2020-2021»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ)
προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας για την ανάδειξη μειοδότη
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020 - 2022»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ)
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
προκηρύσσει, ανοικτή διαδικασία μειοδοτικού διαγωνισμού για την σύναψη Δημόσιας σύμβασης του έργου :
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με ηλεκτρονική ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Τ/Θ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ),
πρόκειται να προβεί στην ασφάλιση των οχημάτων της.
Η παροχή υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα