2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 2017


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,

ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΝΑΔΑΣ (UPS)»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ,

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ,

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ 100 ΤΟΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Γ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ

ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΝΑΔΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ & ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (UPS)”

προμήθεια συσσωρευτή 48V 775 Ah περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος

έλεγχος και πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

«Ολοκλήρωση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Κρόκου και Άνω Κώμης του Δήμου Κοζάνης»

«Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και Περιουσίας / Διακοπής Εργασιών»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2019»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ GPS »

προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την εγκατάσταση Τηλεθέρμανσης Κοζάνης

Υλικών Χυτοσιδήρου ύδρευσης

ωλήνων & Ειδικών τεμαχίων Ύδρευσης (P.V.C., HDPE) και Σωλήνων & Ειδικών τεμαχίων Αποχέτευσης (P.V.C.)

Σωλήνων & Ειδικών τεμαχίων Ύδρευσης,


«Χημικών Αντιδραστηρίων»


«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ»

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2017-18»


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

  1. ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,
  2. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,
  3. ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ


ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017/2018

«ΛΕΥΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης»

ετοίμου σκυροδέματος

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Τ/Θ ΚΟΖΑΝΗΣ »

«προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ»

«Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτικό μηχάνημα εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης».