Αποχέτευση-Βιολογικός

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κατά το έτος 2008 ολοκλήρωσε τα μεγάλα έργα αποχέτευσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Γ΄ Κ.Π.Σ. μέσω του 2ου Ταμείου Συνοχής και του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας όπως φαίνεται παρακάτω

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Δήμου Κοζάνης (οικισμός Καρυδίτσας) 1.642.000,00 €
2 Εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων Δ.Δ. Κοίλων – Ν. Καρδιάς - Εξοχής Δήμου Κοζάνης 1.796.000,00 €
3 Κατασκευή κεντρικών αγωγών αποχέτευσης Δήμου Κοζάνης 3.793.000,00 €
4 Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Λευκόβρυσης Δήμου Κοζάνης 759.220,00 €
5 Αποσυμφόρηση αγωγών αποχέτευσης περιοχής Κόμβου πόλης Κοζάνης 536.690,00 €
6 Βιολογικός καθαρισμός ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης και οικισμών της περιοχής 3.500.000,00 €

Παράλληλα με την ολοκλήρωση των έργων αυτών προχώρησε οργανωμένα στην απαραίτητη προετοιμασία έτσι ώστε να παρουσιαστεί πανέτοιμη για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.

Tα έργα αποχέτευσης που σχεδιάστηκαν και μελετήθηκαν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχουν ως στόχο την καλυψη όλων των οικισμών του Δήμου Κοζάνης από ένα εκτεταμένο και σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης το οποίο σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον και συγχρόνως διασφαλίζει άριστες υγεονολογικές συνθήκες για τους κατοίκους λόγω της ασφαλούς συλλογής και της επεξεργασίας των λυμάτων μέσω εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού.

Οι παραπάνω ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα να υποβληθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. αίτηση για ένταξη των παρακάτω έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» στην

κατηγορία πράξεων «Κατασκευή – βελτίωση δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) κωδ. : 08.46.01.01» με κωδικό πρόσκλησης : 20 στις 01-09-2009:

Η αίτησή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κρίθηκε ώριμη στις 26-01-2010 από την Ενδιάμεση

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)
1 Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. σε οικισμούς του Δήμου Κοζάνης 5.869.327,67 €
1.α Υποέργο 1 : Αποχέτευση ακαθάρτων εσωτερικού δικτύου οικισμού Λευκοπηγής Δήμου Κοζάνης 2.266.847,60 €
1.β Υποέργο 2 : Αποχέτευση ακαθάρτων εσωτερικού δικτύου οικισμού Πρωτοχωρίου Δήμου Κοζάνης 1.934.833,07 €
1.γ Υποέργο 3 : Κοινή Ε.Ε.Λ. οικισμών Πρωτοχωρίου – Λευκοπηγής – Ν. Κλείτους 1.617.647,00 €
1.δ Υποέργο 4 : Μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης του έργου 50.000,00 €
6 Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων δ.δ. Βατερού Δημου Κοζάνης 3.109.243,70 €

Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και αναμένεται η οριστική ένταξη της πράξης για την δημοπράτηση των έργων.

Τα παραπάνω έργα ακολουθούν πλήρως την κατευθυντήρια γραμμή της συγχρηματοδοτούμενης πράξης που είναι η ενθάρρυνση της βιώσιμης χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων και η ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Με τα προτεινόμενα έργα αντιμετωπίζεται πλήρως το θέμα της αποχέτευσης ακάθαρτων λυμάτων τεσσάρων οικισμών του Δήμου Κοζάνης οι οποίοι σήμερα αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα με τη συλλογή και την ανεξέλεγκτη διάθεση των ακάθαρτων λυμάτων. Η προτεινόμενη πράξη δίνει λύση σε ένα πρόβλημα που έχει περιβαλλοντικές, υγειονολογικές και οικονομικές προεκτάσεις.

Τα περιβαλλοντικά οφέλη προκύπτουν από το γεγονός ότι πλέον δεν θα απορρέουν στον υπόγειο υδροφορέα αλλά ούτε και στον Αλιάκμονα μέσω των ρεμάτων ανεπεξέργαστα λύματα. Μετά τη λειτουργία της νέας κοινής ΕΕΛ για τους οικισμούς Λευκοπηγής, Πρωτοχωρίου και Ν. Κλείτου θα απορρέουν επεξεργασμένα, ακίνδυνα για το περιβάλλον λύματα ενώ τα λύματα του οικισμού Βατερού θα κατευθύνονται στον υπάρχοντα Βιολογικό καθαρισμό πόλης Κοζάνης όπου και θα υφίστανται πλήρη επεξεργασία παύοντας να αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον.

Οι συνθήκες υγιεινής διαβίωσης των κατοίκων της περιοχή αναβαθμίζονται σημαντικά αφού δεν υπάρχουν απορρέοντα λύματα ως εστίες μόλυνσης και οι γεωτρήσεις ύδατος δεν κινδυνεύουν από ενδεχόμενη μόλυνση.

Οικονομικά η αξία της γης μεγαλώνει και υπάρχει επέκταση των δυνατοτήτων αξιοποίησης αγροτεμαχίων που με τις υπάρχουσες συνθήκες είναι πλήρως υποβαθμισμένα λόγω της μόλυνσης από τα λύματα των οικισμών. Επίσης τα όμβρια ύδατα που θα καταλήγουν στα ρέματα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται ανεπιφύλακτα για την άρδευση των καλλιεργειών.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2010 θα ξεκινήσει η κατασκευή έργων που έχουν ήδη δημοπρατηθεί όπως φαίνεται παρακάτω

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)
1 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής στην πόλη της Κοζάνης 230.000,00 €
2 Λειτουργία Βιολογικού καθαρισμού ΒΙΠΕ Κοζάνης 162.000,00 €

Επίσης η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. συνεχίζει τις ενέργειες για την εκπόνηση των απαραίτητων μελέτων και αναμένεται τον Μάιο του 2010 να είναι έτοιμη για να προβεί στη δημοπράτηση των παρακάτω έργων αποχέτευσης σύμφωνα με το Τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2010:

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)
1 Επεκτάσεις δικτυου αποχέτευσης Δήμου Κοζάνης (οδ. Πρωταγορα, Αμυγδαλεων, περιοχή κόμβου ο.τ. 1079, περιοχή Πλατάνια ο.τ. 865, δ.δ. Πετρανών) 210.000,00 €
2 Δίκτυο ομβρίων δ.δ. Αργίλου 84.000,00 €
3 Προμήθεια αποφρακτικού μηχανήματος 300.000,00 €

Παράλληλα με την προετοιμασία που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της διετίας 2008-2009 για την επίτευξη ωριμότητας σε έργα μεγάλης κλίμακας η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προχώρησε και στην κατασκευή έργων μικρότερης κλίμακας χρησιμοποιώντας πόρους του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και ίδιους πόρους. Τα παρακάτω έργα ύδρευσης κατασκευάστηκαν κατά τα έτη 2008 και 2009.

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)
1 Κατασκευή αγωγού ομβρίων Δ.Δ. Λευκόβρυσης 243.000,00 €
2 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Πλατάνια (Ο.Τ. 902, 903, 905) 140.000,00 €
3 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και φρεατίων υδροσυλλογής στην πόλη της Κοζάνης 215.000,00 €
4 Αντικατάσταση και κατασκευή δικτύων αποχέτευσης πόλης Κοζάνης, Αγ. Παρασκευή Ηπειρώτικα Ο.Τ. 949, 950, 953 - Τμήματα οδού Βερμίου. 168.000,00 €
5 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης Σκ’ρκα Ο.Τ. 679, 685 111.000,00 €

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. συνεχίζει με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία και κατασκευή νέων έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και στον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων Βιολογικών καθαρισμών και την κατασκευή νέων όπου απαιτούνται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση λυμάτων με κύριο γνώμωνα όπως πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του Δήμου Κοζάνης και την προστασία του περιβάλλοντος.
 

Αποχέτευση - Βιολογικοί Καθαρισμοί

Έργα αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ για το 2008

 

Το τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΚ για το 2008 προβλέπει την επένδυση του ποσού των 8.865.000 ευρώ για την κατασκευή έργων αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών. Έργα για την αντικατάσταση και κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και φρεατίων υδροσυλλογής στην Κοζάνη, εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε Δ.Δ. και των Βιολογικών Καθαρισμών για τα Δ.Δ. Πρωτοχωρίου, Λευκοπηγής και Βατερού. Η χρηματοδότηση των έργων είναι από το ΠΕΠ, το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ.

Τα έργα αποχέτευσης του 2008 στοχεύουν στην:
1. Αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω παλαιότητας προς όφελος της υγείας των κατοίκων.
2. Επέκταση του δικτύου σε περιοχές που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης λόγω της εκτεταμένης
δόμησης.
3. Σύνδεση νέων οικοδομών με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης.
Τα έργα αυτά είναι:
1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
(ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ Ο.Τ. 949-950-953-ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ)
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Κατασκευή παροχών αποχέτευσης στην πόλη και στα Δ. Δ. Το σύνολο των νέων παροχών αναμένεται να φτάσει τις 150.
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ
Πλήρης αντικατάσταση των παλαιών δικτύων καθώς και κατασκευή νέων αγωγών για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος του συνολικού πολεοδομικού σχεδίου των εν λόγω Δ. Δ.
5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΒΑΤΕΡΟΥ
Πλήρης κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος του εν λόγω Δ.Δ.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Δ.Δ. ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ - Δ.Δ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ

Περιλαμβάνει την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού των παραπάνω Δ. Δ. με όλα τα απαραίτητα τμήματα επεξεργασίας και βοηθητικά κτίρια καθώς και τον αγωγό απομάκρυνσης των επεξεργασμένων λυμάτων στον αποδέκτη.
Σκοπός του έργου είναι η υποδοχή, ο καθαρισμός και η διοχέτευση προς τον τελικό αποδέκτη, των λυμάτων των διαμερισμάτων ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ - Ν. ΚΛΕΙΤΟΥΣ.

BΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ.

Περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός compact βιολογικού καθαρισμού για την πρωτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων σε πρώτη φάση του Δ.Δ. Βατερού.

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Η ΔΕΥΑΚ μέσα στο 2008 προχωρά στην προμήθεια ενός αποφρακτικού μηχανήματος ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα και περισσότερο αποτελεσματικά η απόφραξη αγωγών αποχέτευσης αλλά και ο καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής.