Υπηρεσίες

2.650.000 ευρώ για έργα ύδρευσης μέσα στο 2008

Η ΔΕΥΑΚ συνεχίζοντας τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης τόσο στην πόλη της Κοζάνης όσο και στα Δ. Δ. μελέτησε, σχεδίασε και προγραμμάτισε έργα που θα εκτελεσθούν το 2008, με προϋπολογισμό 2.300.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση τους θα γίνει από πόρους του Π.Ε.Π., του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ της Τ.Α. και πόρους της ΔΕΥΑΚ.
Με αυτά η ΔΕΥΑΚ στοχεύει:

 • Στον περιορισμό των αφανών διαρροών λόγω παλαιότητας του δικτύου.
 • Στην κάλυψη υδρευτικών αναγκών των τμημάτων που εντάχθηκαν στο πολεοδομικό σχέδιο.
 • Στη βελτίωση του υδρευτικού συστήματος.

 

Τα έργα που θα υλοποιηθούν είναι:

Πόλη της Κοζάνης

 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
   (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 0.Τ. 625, 626 , 635, 634), (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο.Τ. 950, 949, 957, 952, 653), ΠΛΑΤΕΙΑ
   ΑΛΩΝΙΑ Ο.Τ. 365, 425, ΟΔΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ)
   Κατασκευάζονται νέοι αγωγοί σε διανοιγμένους δρόμους με την εφαρμογή του πολεοδομικού και ρυμοτομικού σχεδίου και αντικαθίστανται παλαιά τμήματα.
 2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚ’ΡΚΑΣ (Ο.Τ. 679, 685) Αντικαθίσταται το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης μαζί με τις αντίστοιχες παροχές.
 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΡΜΑΚΙΑΣ
  Συντήρηση των φρεατίων στα σημεία των καλλιεργειών των πηγών Ερμακιάς καθώς επίσης και η περίφραξη των πηγών.
 4. ΑΝΥΨΩΣΗ Ή ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ.
 8. ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ   ΚΟΖΑΝΗΣ
 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ Η/Υ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
 10. ΔIAΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ.

Δημοτικά Διαμερίσματα

 1. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ Δ.Δ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
     ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΡΓΙΛΟΥ – ΒΑΤΕΡΟΥ – ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ
 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ-Συντήρηση των δεξαμενών λόγω παλαιότητας στα Δ.Δ. Αλωνάκια –
     Λευκοπηγή - Πρωτοχώρι – Οινόη.
 3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΓΙΛΟΥ.
 4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ – ΒΑΤΕΡΟΥ – ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΚΟΙΛΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
Στα πλαίσια Αντικατάστασης των παλαιών υδρομετρητών για εξοικονόμηση ενέργειας και για αύξηση του μη τιμολογούμενου νερού η ΔΕΥΑΚ προμηθεύεται μέσα στο 2008, 4.000 υδρομετρητές, προκειμένου να αντικατασταθούν παλιοί και ακατάλληλοι.

 

Κατεβάστε το αχείο, σε μορφή  (PDF)

Διαφημηστικό Φυλλάδιο ΔΕΥΑ Κοζάνης