Νόμοι-Αποφάσεις-Οδηγίες

Ελληνική Νομοθεσία για την Ποιότητα του Πόσιμου Νερού

 

 

 

  1. ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β/ 11-7-2001) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρωση με την οδηγία 98/83 του Συμβουλιου της Ευρωπαικής Ενωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998
  2. ΚΥΑ 46399/1352/1988 (ΦΕΚ 438Β/3-7-1988) «Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για «πόσιμα», «κολύμβηση», «διαβίβσης ψαριών σε γλυκά νερά», και «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών» μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας, και ανάλυση των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα» σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων 75/440, 76/160, 78/659, 79/923, και 79/869
  3. ΥΔ Γ3α/761 (ΦΕΚ 189Β/ 10-4-1968) «Περί ποιότητας του πόσιμου ύδατος» - δεν ισχύουν τα άρθρα 4,5,6 μετά την εφαρμογή της ΚΥΑ Υ2/2600/2001
  4. ΥΔ 5673/4-12-1957 (ΦΕΚ 5Β/9-1-58) «Περί απολυμάνσεως των υδάτων των υδρεύσεων»

Ελληνική Νομοθεσία για τα Αστικά Απόβλητα

  1. ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-3-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»
  2. ΚΥΑ 805668/4225/91 (ΦΕΚ 641Β/1991) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στην γεωργία τη ςιλύος που προέρχεται από την επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων»
  3. Υγειονομική διάταξη Ε1β/221/22-1-1965 (ΦΕΚ 138Β/24-2-65) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλητων» όπως τροποιήθηκε με την εγκύκλιο Α5/4260/εγκ.62/16-4-80