Ύδρευση

ΥΔΡΕΥΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων ύδρευσης τόσο στην πόλη της Κοζάνης όσο και στα Δημοτικά Διαμερίσματα που συγχρηματοδοτήθηκαν από το 2ο Ταμείο Συνοχής την πενταετία 2002 – 2007 δεν έμεινε αδρανής αλλά προχώρησε οργανωμένα στην απαραίτητη προετοιμασία έτσι ώστε να παρουσιαστεί πανέτοιμη για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.
Οι υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. όρισαν τις προτεραιότητες με γνώμωνα

 • την επάρκεια παροχής καθαρού νερού
 • τη βελτιστοποίηση των συνθηκών υγειινής διαβίωσης των κατοίκων
 • τη λειτουργική αρτιότητα του συστήματος
 • την ελαχιστοποίηση των διαρροών
 • την άμεση αποκατάσταση των βλαβών
 • την οικονομικότερη διαχείριση του συστήματος
 • την εξάλειψη των παράνομων συνδέσεων
 • την περιβαλλοντική προστασία από την υπεράντληση

και προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την επίτευξη της απαιτούμενης ωριμότητας ανά προτεινόμενο έργο.

Οι παραπάνω ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα να υποβληθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. αίτηση για ένταξη των παρακάτω έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» στην κατηγορία πράξεων «Κατασκευή – βελτίωση υποδομών ύδρευσης κωδ. : 08.45.01.01» με κωδικό πρόσκλησης : 19 στις 01-09-2009:


A/AΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ χωρίς Φ.Π.Α.
1Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών του Δήμου Κοζάνης2.025.210,09 €
2Υποέργο 1 : Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Λευκόβρυσης -Λευκοπηγής Δήμου Κοζάνης (β΄ φάση)1.042.016,81 €
3Υποέργο 2 : Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Κοίλων - Λυγερής Δήμου Κοζάνης983.193,28 €

Η αίτησή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κρίθηκε ώριμη στις 04-12-2009 από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και αναμένεται η οριστική ένταξη της πράξης για την δημοπράτηση των 2 υποέργων.

Στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης κατατέθηκε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. αίτηση για ένταξη του παρακάτω έργου στις 05-03-2010:
A/AΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ χωρίς Φ.Π.Α.
1Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Ν. Χαραυγής Δήμου Κοζάνης1.168.067,23 €

Η αίτηση αυτή βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τα παραπάνω έργα ακολουθούν πλήρως την κατευθυντήρια γραμμή της συγχρηματοδοτούμενης πράξης που είναι η ενθάρρυνση της βιώσιμης χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων και η ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Με τα προτεινόμενα έργα αντιμετωπίζεται πλήρως το θέμα της ύδρευσης πέντε οικισμών του Δήμου Κοζάνης οι οποίοι σήμερα αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα, αναβαθμίζεται σημαντικά η ποιότητα υδροδότησης των κατοίκων και επιλύεται ένα πρόβλημα που έχει περιβαλλοντικές, υγειονολογικές και οικονομικές προεκτάσεις.

Τα περιβαλλοντικά οφέλη προκύπτουν από το γεγονός ότι πλέον με τη χρήση του νέου δικτύου θα περιοριστούν σημαντικά οι διαρροές του δικτύου με αποτέλεσμα η κατανάλωση του πόσιμου νερού να μειωθεί προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα από υπεράντληση και εξάντληση των φυσικών πόρων.

Οι συνθήκες υγιεινής διαβίωσης των κατοίκων της περιοχή αναβαθμίζονται σημαντικά αφού η ποιότητα του υλικού από το οποίο αποτελείται το δίκτυο είναι κατά πολύ ανώτερη των ήδη υπαρχόντων δηλ. του PVC και των αμιαντοτσιμεντοσωλήνων. Επίσης λόγω του περιορισμού των διαρροών οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο λόγω ενδεχόμενης μόλυνσης του νερού ύδρευσης.

Η ύπαρξη ενός άριστου συστήματος ύδρευσης είναι αποδεδειγμένο ότι σε συνδυασμό φυσικά με άλλους παράγοντες βοηθά την τοπική οικονομία και δίνει δυνατότητες εξέλιξης του οικισμού.

Πέρα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. συμμετέχει στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα WATERLOSS συνολικού προϋπολογισμού 1.846.788,00 € με στόχο την υλοποίηση μέτρων για την παρακολούθηση, έλεγχο και ελάττωση των απωλειών ύδατος σε δίκτυα ύδρευσης.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στο έργο ανέρχεται σε 260.000,00 € εκ των οποίων τα 195.000,00 € αποτελούν την Κοινοτική χρηματοδότηση, ενώ τα 65.000,00 € θα καλυφθούν από κρατικούς πόρους επομένως η χρηματοδότηση ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού του έργου. Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 8 εταίροι από την Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Σλοβενία και Κύπρο τόσο πανεπιστημιακά ιδρύματα όσο και επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής ύδατος με επικεφαλή εταίρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Χημείας) και μοναδικό άλλο συμμετέχοντα από την Ελλάδα τη Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.

Επίσης η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. συνεχίζει τις ενέργειες για την εκπόνηση των απαραίτητων μελέτων και αναμένεται μέσα στο 2010 να είναι έτοιμη για να προβεί στη δημοπράτηση των παρακάτω έργων ύδρευσης σύμφωνα με το Τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2010:A/AΕΡΓΟΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Οινόης – Πτελέας Δήμου Κοζάνης250.000,00 €
2Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Αργίλου Δήμου Κοζάνης65.000,00 €
3Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Ν. Νικόπολης από νέα δεξαμενή περιοχής Κοίλων Δήμου Κοζάνης700.000,00 €
4Aποκατάσταση φρεατίων ύδρευσης και αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού252.000,00 €
5Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης δήμου Κοζάνης - οδ. Ιουστινιανού, οδ. Τσάτσου, οδ. Σαλαμίνος, οδ. Αμυγδαλέων, περιοχη σφαγείων, οικισμός παλινοστούντων , μονή Αναλήψεως.168.000,00 €
6Περίφραξη πηγών Ερμακιάς68.000,00 €

Παράλληλα με την προετοιμασία που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της διετίας 2008-2009 για την επίτευξη ωριμότητας σε έργα μεγάλης κλίμακας η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προχώρησε και στην κατασκευή έργων μικρότερης κλίμακας χρησιμοποιώντας πόρους του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και ίδιους πόρους. Τα παρακάτω έργα ύδρευσης κατασκευάστηκαν κατά τα έτη 2008 και 2009 και συνεχίζεται η κατασκευή για κάποια από αυτά το έτος 2010


A/AΕΡΓΟΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ χωρίς Φ.Π.Α.
1Δίκτυο ύδρευσης από δεξαμενή της Ζ.Ε.Π. προς Δ.Δ. Βατερού δήμου Κοζάνης84.300,00 €
2Αντικατάσταση και κατασκευή δικτύων ύδρευσης οδών και περιοχών πόλης Κοζάνης (Αγ. Νικάνορας Ο.Τ. 625, 626, 634, 635 Αγ. Παρασκευή Ο.Τ. 950, 949, 657, 652, 653)120.000,00 €
3Διασύνδεση δεξαμενής Αγίας Παρασκευής με τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης113.000,00 €
4Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων και μεταλλικές κατασκευές αντλιοστασίων και δεξαμενών εξωτερικού υδρευτικού δικτύου δημου Κοζάνης100.000,00 €
5Αναβάθμιση περιβαλλοντος χώρου αντλιοστασίων Αμυγδαλιών και νέων δεξαμενών Κοζάνης με φυτοτεχνικές παρεμβάσεις55.000,00 €
6Κατασκευή υποδομών πρόσβασης στα αντλιοστάσια Αμυγδαλιών και στη νέα δεξαμενή Κοζάνης. 300.000,00 €
7Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης Σκ’ρκα Ο.Τ. 679, 685.111.000,00 €

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. συνεχίζει με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία και κατασκευή νέων έργων ύδρευσης αφού η απαίτηση για συντήρηση, ανανέωση, επέκταση και διαρκή εκσυγχρονισμό του συστήματος ύδρευσης από τους κατοίκους του Δήμου Κοζάνης είναι δεδομένη και απολύτως δικαιολογημένη και η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είναι υποχρεωμένη και ικανή να ανταποκριθεί πλήρως σ΄αυτές τις απαιτήσεις όπως έχει αποδείξει σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2002-2007

22.000.000 ΕΥΡΩ ΕΠΕΝΔΥΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Η περίοδος 2002-2007 είναι μια από τις πλέον δημιουργικές περιόδους για τον τομέα της ύδρευσης.
Ο σωστός σχεδιασμός, η ετοιμότητα μελετών και ο αποτελεσματικός προγραμματισμός επέτρεψαν στη ΔΕΥΑΚ να υλοποιήσει έργα συνολικού κόστους 22 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας πλήρως τόσο τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα όσο και τους δικούς της πόρους.
Το έργο ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ- ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ είναι ένα έργο που ξεκίνησε από τη ΔΕΥΑΚ το 2002 με χρηματοδότηση από το 2ο Τ. Σ. για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Ο προϋπολογισμός του ήταν 22.172.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από την Ε.Ε., κατά 8,75% από το Π.Δ.Ε. και κατά 16,25% από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ.
Περιλαμβάνει :

 • Συστήματα άντλησης νερού για την υδροδότηση του Δήμου Κοζάνης.
 • Γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, αγωγοί μεταφοράς, δεξαμενές, δίκτυα διανομής και όλα τα σύγχρονα συστήματα
 • Τηλεχειρισμού και ηλεκτρονικού ελέγχου, φέρνουν στις βρύσες των κατοίκων νερό άριστης ποιότητας

και διασφαλίζουν τη σωστή διαχείριση του. Παράλληλα, προστατεύουν τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα εξαλείφοντας τους κινδύνους έλλειψης νερού από την υπερεκμετάλλευση.

 

Ένα μεγάλο έργο που εξασφαλίζει για πάντα την ύδρευση του Δήμου.

Εξωτερικό υδρευτικό σύστημα
Oλοκληρώθηκε το υποέργο «Εξωτερικό υδρευτικό σύστημα πόλης Κοζάνης και Δ.Δ. με την αξιοποίηση του καρστικού υδροφορέα του Ν.Δ. Βερμίου, περιοχής Πετρανών», προϋπολογισμού 14.233.076,01 ευρώ, που εξασφαλίζει νερό στο Δήμο Κοζάνης για τα επόμενα 40 χρόνια.

Το υποέργο αυτό περιλαμβάνει:

 • Εγκατάσταση υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων παροχής 200 m3/h σε εννέα (9) γεωτρήσεις στην περιοχή Αμυγδαλιές
 • Δύο (2) αντλιοστάσια για τη μεταφορά του νερού
 • Δύο δεξαμένες: α.Θέση «Κρεβατάκια», χωρητικότητας 9.000 m3 β. Θέση Αγ. Παρασκευή, χωρητικότητας 1.000 m3
 • Αγωγό μεταφοράς, 12.000 m, από ελατό χυτοσίδηρο Φ700, μεταφορικής ικανότητας 1.850 m3/h
 • Σύστημα αυτοματισμού σε όλο το δίκτυο και διασύνδεση του με το σύστημα κεντρικού ελέγχου της ΔΕΥΑΚ, για τηλεέλεγχο και αποτελεσματική επιτήρηση όλου του δικτύου.

Τα έργα στην πόλη
Κατασκευάστηκαν 32.000m εσωτερικού δικτύου στην Κοζάνη, σε περιοχές ενταγμένες στο εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο, αλλά και σε περιοχές οικιστικά και βιοτεχνικά αναπτυγμένες όπως οι περιοχές του Κασλά και του Σιόποτου και δεξαμενή χωρητικότητας 500 m3 στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων. Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στο εσωτερικό υδραγωγείο της πόλης με την τοποθέτηση ειδικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που παρέχει τη δυνατότητα της βέλτιστης διαχείρισης του εσωτερικού δικτύου της.

Τα έργα στα Δημοτικά Διαμερίσματα
Αντικαταστάθηκε το παλαιό εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στους οικισμούς Λευκόβρυσης, Λευκοπηγής, Πρωτοχωρίου, Βατερού, Αλωνακίων, Καρυδίτσας, Καλαμιάς, Ανθοτόπου, Κηπαρίου, Ξηρολίμνης, Κοίλων, Ν. Καρδιάς, Εξοχής, Μελισσίων, Οινόης, Πτελιάς, Σκήτης, Κοκκιναρά, Πετρανών και Μεταμόρφωσης, με 184.430 μ. σύγχρονου δικτύου, από υλικό τελευταίας τεχνολογίας HDPE 3ης γενιάς. Κατασκευάστηκαν 9 δεξαμενές σε Ξηρολίμνη, Πετρανά, Σκήτη, Βατερό, Ανθότοπο, Λευκόβρυση, Καρυδίτσα, Καλαμιά και Λυγερή και δημιουργήθηκε νέο εξωτερικό δίκτυο που συνδέει το εσωτερικό δίκτυο των οικισμών με αυτό της Κοζάνης. Σε όλο το εξωτερικό δίκτυο και τα αντλιοστάσια τοποθετήθηκαν συστήματα τηλεένδειξης και τηλεχειρισμού. Στους οικισμούς Καρυδίτσας, Κοίλων, Ν. Καρδιάς και Εξοχής κατασκευάστηκαν 17.500 m δικτύου αποχέτευσης.

Οι βασικοί στόχοι του έργου

 • Εξασφαλίζονται οι αναγκαίες πηγές υδροδότησης, καλύπτοντας απόλυτα τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Κοζάνης και αποφεύγεται ο κίνδυνος λειψυδρίας.
 • Γίνεται εξοικονόμηση του νερού με τη μείωση των διαρροών που συνεπάγεται και μείωση στην κατανάλωση ενέργειας.
 • Βελτιώνεται η ποιότητα του νερού
 • Βελτιώνονται οι συνθήκες υγιεινής του πληθυσμού.

Χάρη στην ορθολογική χρήση των εκπτώσεων που δόθηκαν στα αρχικά δημοπρατούμενα έργα, η ΔΕΥΑΚ πέτυχε σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να εκμεταλλευτεί πλήρως το χρηματοδοτούμενο ποσό, υλοποιώντας τελικά 23 υποέργα, αντί των 16 που είχαν αρχικά εγκριθεί.

Το εργαστήριο της ΔΕΥΑΚ
Ένα σύγχρονο εργαστήριο για τον έλεγχο του πόσιμου νερού απέκτησε η ΔΕΥΑ Κοζάνης από το 2005. Στο εργαστήριο αυτό που είναι πλήρως εξοπλισμένο, μετρούνται κάθε εβδομάδα φυσικοχημικοί και μικροβιολογικοί παράμετροι δειγμάτων του πόσιμου νερού που λαμβάνονται από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης αλλά και των δημοτικών διαμερισμάτων.