ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

science.png

Το Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης διενεργεί σε μόνιμη βάση ελέγχους (δειγματοληψίες)
στο πόσιμο νερό των δικτύων ύδρευσης που διαθέτει η ΔΕΥΑΚ στους κατοίκους του Δήμου Κοζάνης.
Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται είτε στο εργαστήριο ανάλυσης νερού της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, είτε αναθέτονται,
μετά από διαγωνισμό, σε συνεργαζόμενα ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια. Οι έλεγχοι αυτοί εναρμονίζονται
με τη νομοθεσία που αφορά στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (Υγειονομική Διάταξη Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υ2/2600/2001
«Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998.
Το πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.,
περιλαμβάνει σημεία αντιπροσωπευτικά όλων των δικτύων ύδρευσης του διευρυμένου Καλλικρατικού δήμου,
με γνώμονα τη συστηματική παρακολούθηση της μικροβιολογικής και φυσικοχημικής ποιότητας του πόσιμου νερού.
Επίσης, η παρουσία και το επίπεδο τιμών της συγκέντρωσης του υπολειμματικού χλωρίου στο νερό ελέγχονται σε
αντιπροσωπευτικά σημεία όλων των δικτύων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και να μην θίγεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας.
Η μικροβιολογική καταλληλότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Κοζάνης, ελέγχεται με την καταμέτρηση
μικροβιακών δεικτών σε πλήθος δειγμάτων που συγκεντρώνονται στο εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης κάθε εβδομάδα.
Η υφιστάμενη υποδομή του εργαστηρίου περιλαμβάνει : Αγωγιμόμετρο, Πεχάμετρο, Θολερόμετρο,
Μετρητές υπολειμματικού χλωρίου, Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους – ορατού καθώς και συσκευές για ολοκληρωμένη
μικροβιολογική ανάλυση (μετρητή αποικιών, λάμπα υπεριώδους, θάλαμο νηματικής ροής, συστοιχία διήθησης,
αυτόκλειστο για υγρή αποστείρωση και κλίβανο ξηρής αποστείρωσης, επωαστικούς κλιβάνους, στήλη απιονισμού κλπ).
Το εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εκτελεί τη δοκιμαστική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού
(μικροβιολογικές αναλύσεις, αμμωνία, θολότητα, αγωγιμότητα, pH, χρώμα, οσμή και γεύση και λοιπές αναλύσεις)
ενώ οι υπόλοιπες εξειδικευμένες αναλύσεις (που αφορούν την ελεγκτική και συμπληρωματική παρακολούθηση του νερού,
όπως ορίζονται από τις υγειονομικές διατάξεις), διεξάγονται από εξωτερικά, διαπιστευμένα εργαστήρια
(δηλ. εργαστήρια που διαθέτουν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025), με συχνότητα που ορίζεται από τις προαναφερθείσες
υγειονομικές διατάξεις και εξαρτάται από τη μέση ημερήσια κατανάλωση νερού.

Για τα χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού του Δήμου μας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, σε μορφή .pdf, πατήστε εδώ