ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.),
προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.
για την εκτέλεση του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 2022-2023»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα

Περίληψη Διακήρυξης σε μορφή (pdf) . . . . . . . .   ΕΔΩ

Αναλυτική Διακήρυξη σε μορφή (pdf) . . . . . . . . .  ΕΔΩ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών σε μορφή (pdf) . . . . . . . .   ΕΔΩ