Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Απόφαση αριθμ. 189/2016
Στην Κοζάνη σήμερα 13/10/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ
και στην αίθουσα Συσκέψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
που δόθηκε στο καθένα μέλος χωριστά, στις 10/10/2016 με αποδεικτικό επίδοσης, λόγω του κατεπείγοντος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 Αρ. 4 παρ. 2.

Εισηγούμενος το θέμα αυτό ο Γενικός Διευθυντής Παυλίδης Γεώργιος, θέτει υπ όψη των μελών του Δ.Σ.
το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2016-2020 της Επιχείρησης που προσδιορίζει τους στόχους
και τις πολιτικές επίτευξης του οράματος ανάπτυξης της για την επόμενη πενταετία και καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Κατέβάστε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε μορφή (pdf)