Τεχνικό Πρόγραμμα

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2022.

Απόφαση αριθμ. 477/2021

Στην Κοζάνη σήμερα 03/12/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε, σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ και στην αίθουσα Συσκέψεων,
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 Ν.1069/80

Εισηγούμενος το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Δ.Σ., γνωρίζει στα μέλη του Δ.Σ. ότι η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών στο από 29/11/2021 έγγραφό της
αναφέρει ότι το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Τηλεθέρμανσης της Επιχείρησης για το έτος 2022 διαχωρίζεται
στους τέσσερις τομείς δράσης που αυτή τη στιγμή αποτελούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
και είναι η ύδρευση, η αποχέτευση, οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων – Ποιότητα νερού και η Τηλεθέρμανση.

Περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες και το κόστος αυτών για τα απαιτούμενα έργα, μελέτες και προμήθειες που θεωρούνται απαραίτητες
για την καλή λειτουργία τους και προτείνει το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 Λήψη