Τεχνικό Πρόγραμμα

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2021.

Απόφαση αριθμ. 400/2020

Στην Κοζάνη σήμερα 03/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 Ν.1069/80.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Εισηγούμενος το θέμα αυτό ο Γενικός Διευθυντής Παυλίδης Γεώργιος, γνωρίζει στα μέλη του Δ.Σ. ότι το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Τηλεθέρμανσης της Επιχείρησης για το έτος 2021 διαχωρίζεται στους τέσσερις τομείς δράσης που αυτή τη στιγμή αποτελούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και είναι η ύδρευση, η αποχέτευση,
οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων – Ποιότητα νερού και η Τηλεθέρμανση. Περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες και το κόστος αυτών για τα απαιτούμενα έργα, μελέτες και προμήθειες που θεωρούνται απαραίτητες για την καλή λειτουργία τους και προτείνει το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 Λήψη