Τεχνικό Πρόγραμμα

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Απόφαση αριθμ. 346/2018
Στην Κοζάνη σήμερα 03/12/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ
και στην αίθουσα Συσκέψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Εισηγούμενος το θέμα αυτό ο Γενικός Διευθυντής Παυλίδης Γεώργιος, γνωρίζει στα μέλη του Δ.Σ.
ότι το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Τηλεθέρμανσης της Επιχείρησης για το έτος 2019
διαχωρίζεται στους τέσσερις τομείς δράσης που αυτή τη στιγμή αποτελούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
και είναι η ύδρευση, η αποχέτευση, οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων – Ποιότητα νερού και η Τηλεθέρμανση.
Περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες και το κόστος αυτών για τα απαιτούμενα έργα, μελέτες και προμήθειες
που θεωρούνται απαραίτητες για την καλή λειτουργία τους και προτείνει το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.