Το νερό στην Κοζάνη

Από που έρχεται το νερό στην πόλη;

Το νερό στην πόλη της Κοζάνης συλλέγεται από πηγές στην περιοχή του Δυτικού Βερμίου (Ερμακιά) και από νέες γεωτρήσεις αξιοποίησης του βαθέος καρστικού υδροφορέα στην περιοχή των Πετρανών. Οι δύο αυτές πηγές νερού βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την πόλη της Κοζάνης. Σκεφτείτε ότι το νερό διανύει πάνω από 20 χιλιόμετρα για να φτάσει από την Ερμακιά και πάνω από 10 χιλιόμετρα για να μεταφερθεί από τη περιοχή των Πετρανών.

Ως το 2007, η ΔΕΥΑΚ υδροδοτούσε την πόλη από γεωτρήσεις της περιοχής Σαριγκιόλ. Οι γεωτρήσεις όμως αυτές σταδιακά εγκαταλείφθηκαν, λόγω της καταστροφής του υδροφορέα Σαριγκιόλ από τις εξορυκτικές δραστηριότητες της ΔΕΗ. Έτσι η ΔΕΥΑΚ αναγκάστηκε να κατασκευάσει νέες γεωτρήσεις στη περιοχή των Πετρανών και νέο εξωτερικό δίκτυο για να μεταφέρει το νερό στην πόλη της Κοζάνης.

Η χρήση του νερού στην ενέργεια – Τηλεθέρμανση

Το νερό στην Κοζάνη, εκτός από την ύδρευση των κατοίκων της, χρησιμοποιείται και στον τομέα της ενέργειας, ως μέσο για τη μεταφορά της. Συγκεκριμένα, στον ατμοηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, του Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ Α.Ε., πραγματοποιείται η ανάκτηση του μεγαλύτερου μέρους της θερμικής ενέργειας, που θα « χανόταν » από το κύκλωμα του ατμού. Η ανάκτηση γίνεται χρησιμοποιώντας νερό, το οποίο με τη θέρμανσή του φτάνει σε υψηλές θερμοκρασίες (περίπου 100 – 120°C ). Στη συνέχεια το ζεστό νερό κυκλοφορεί μέσω σωλήνων και φτάνει σε όλους τους καταναλωτές (κτίρια) που είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο της τηλεθέρμανσης. Η θερμότητα αυτή μεταφέρεται, αυξάνοντας τη θερμοκρασία στους χώρους των κτιρίων και παράγοντας ζεστό νερό για χρήση. Κατόπιν, το νερό που έχει χαμηλή θερμοκρασία (60 – 70°C), οδηγείται πάλι προς τον ατμοηλεκτρικό σταθμό για να ανακτήσει και πάλι θερμότητα.
Παρατηρείται πως σε αυτή τη διαδικασία το νερό δεν καταναλώνεται, απλά ανακυκλώνεται!

ΔΕΥΑ Κοζάνης: στα βήματα της βιώσιμης διαχείρισης του νερού