Προϋπολογισμός

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021

Απόφαση αριθμ. 359/2018
Στην Κοζάνη σήμερα 20/12/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ
και στην αίθουσα Συσκέψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
που δόθηκε στο καθένα μέλος χωριστά, στις 07/12/2018 με αποδεικτικό επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 Αρ. 4 παρ. 2.
Εισηγούμενος το θέμα αυτό ο Γενικός Διευθυντής Παυλίδης Γεώργιος, γνωρίζει στα μέλη του Δ.Σ. την από 13/12/2017
εισήγηση του Διευθυντή των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός του έτους 2019
ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1069/1980 που διέπει τις Δ.Ε.Υ.Α., όπως έχει αντικατασταθεί
με το άρθρο 10 του Ν.4483/2017.

Κατεβάστε τον προυπολογισμό 2021 σε μορφή (pdf)

Προϋπολογισμός 2021 Λήψη