Προϋπολογισμός

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022

Απόφαση  αριθμ. 515/2021  

Στην Κοζάνη σήμερα 29/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε, σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση
το Διοικητικό Συμβούλιο, της ΔΕΥΑΚ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 Ν.1069/80, ύστερα από ηλεκτρονική (email) πρόσκληση
του Προέδρου της που στάλθηκε στο καθένα μέλος χωριστά με τις εισηγήσεις των θεμάτων , στις 24/12/2021
με ηλεκτρονικό αποδεικτικό επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 Αρ. 4 παρ. 2.
Εισηγούμενος το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Δ.Σ., γνωρίζει στα μέλη του Δ.Σ την από 28/12/2021 εισήγηση του
Διευθυντή των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός του έτους 2022
ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1069/1980 που διέπει τις Δ.Ε.Υ.Α.,
όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 10 του Ν.4483/2017

Κατεβάστε τον προυπολογισμό 2022 σε μορφή (pdf)

Προϋπολογισμός 2022 Λήψη