∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Καυσίμων

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Καυσίμων

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (∆ΕΥΑΚ), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα : Διακήρυξη…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών:«ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΙΛΥΟΣ 2020-2022» Κατεβάστε τα ακόλουθα…