ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ GIS ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ GIS ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, όπως ορίζεται στο Ν.4412/2016,
για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ GIS ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα

  • Περιλιπτική Διακήρυξη, σε μορφή (PDF) . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
  • Αναλυτική Διακήρυξη, σε μορφή (PDF) . . . . . . . . . . . .  ΕΔΩ