Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσίας ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Περιληπτική Διακήρυξη (pdf)

Οικονομική Προσφορά (doc)