ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  ι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη με τίτλο
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ».

Κατεβάστε τα ακόλουθα αρχεία :

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (σε μορφή PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΚΗΜΔΗΣ (σε μορφή PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΕΔΩ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ (σε μορφή PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
ΕΕΕΣ (σε μορφή PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΕΔΩ
ΕΕΕΣ ΑΡΧΕΙΟ (σε μορφή XML) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ

Επισήμανση
Το συμπιεσμένο αρχείο “ΕΕΕΣ ΑΡΧΕΙΟ (σε μορφή XML)”, έχει συμπιεστεί με την εφαρμογή 7zip.