ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣ Η ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ)

Π ρ ο κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  ι

ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
πλειοδότη για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα :

Αναλυτική Διακήρυξη (PDF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΕΔΩ