ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

Περιληπτική Διακήρυξη (pdf)

Αναλυτική Διακήρυξη (pdf)

Οικονομική Προσφορά (doc)