ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣ Η ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ)

Δ  ι  α  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  ι

ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών :
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2023-25»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα :

Αναλυτική Διακήρυξη (PDF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΕΔΩ

Έντυπο ΕΕΕΣ (PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΕΔΩ