ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ,

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη με τίτλο
«ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ».

Κατεβάστε τα ακόλουθα αρχεία :

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (σε μορφή PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΚΗΜΔΗΣ (σε μορφή PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΕΔΩ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ (σε μορφή PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (σε μορφή DOC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΕΔΩ
ΕΕΕΣ (σε μορφή PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΕΔΩ
ΕΕΕΣ ΑΡΧΕΙΟ (σε μορφή XML) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ

Επισήμανση
Το συμπιεσμένο αρχείο “ΕΕΕΣ ΑΡΧΕΙΟ (σε μορφή XML)”, έχει συμπιεστεί με την εφαρμογή 7zip.