ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΝΑΔΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ & ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (UPS)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (rar)