ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη (pdf)

Τιμολόγιο προσφοράς Μικρουλικών(doc)

Τιμολόγιο προσφοράς Οικοδομικών Υλικών (doc)

Τιμολόγιο προσφοράς Ασφαλτομίγματος (doc)