ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ”
(βενζίνη απλή αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης)

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα

Διακήρυξη Διαγωνισμού(PDF). . . . . . . . . . . . .ΕΔΩ
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς(Docx). . . . ΕΔΩ