Σωλήνων & Ειδικών τεμαχίων Ύδρευσης (PVC, HDPE) και Σωλήνων & Ειδικών τεμαχίων Αποχέτευσης (PVC)

Πρόσκληση Κατάθεσης Οικονομικής Προσφοράς (pdf)

Τιμολόγιο Προσφοράς (xls)