ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣ Η ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ…