ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣ Η ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ Ε Υ Α ΚΟ ΖΑΝ ΗΣ)

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα σε μορφή PDF

Περιλιπτική Διακήρυξη . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
Αναλυτική Διακήρυξη . . . . . . . . . . . . . . . .  ΕΔΩ