Προμήθεια Φορτηγού

Προμήθεια Φορτηγού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
και χωρίς τροποποίηση των όρων της με Αριθμό 13/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007661886) προηγούμενης Διακήρυξης,
για την ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ενός «ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα
1.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (pdf) – ΕΔΩ
2.   Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (pdf) – ΕΔΩ
3.   Έντυπο οικονομικής προσφοράς (doc) – ΕΔΩ