ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΝΟΝΤΑΙ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΝΟΝΤΑΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Tαχ. Δ/νση: 2οχλμ.ΕΟ.Κοζάνης-Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: 50100 Κοζάνη
Τηλ: 246105150

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοζάνης, με Α.Φ.Μ. 090116804 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης,
με έδρα στο 2ο χλμ Εθνικής Οδού Κοζάνης – Θεσσαλονίκης, νομίμως εκπροσωπούμενης

ΚΑΤΑ

ΤΩΝ ΦΕΡΌΜΕΜΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΝΟΝΤΑΙ Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος με αριθμό εκθέσεως
καταθέσεως ΑΙΤ-ΚΛ70/2021 του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» το οποίο εδρεύει στην Κοζάνη (2ο χλμ Εθνικής Οδού Κοζάνης – Θεσσαλονίκης) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με ΑΦΜ 090116804, της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, το οποίο παρίσταται ως φορέας υλοποίησης και φορέας αρμόδιος για την κήρυξη σύστασης δουλείας
και απαλλοτρίωσης με δικές του δαπάνες και υπέρ αυτού κατά των ανωτέρω, η οποία προσδιορίσθηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο της 2ης Φεβρουαρίου 2022,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30΄, με αριθμό πινακίου 32.

Με την απόφαση με αριθμό 145/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης, η οποία εγκρίθηκε τον
Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με την απόφαση 114302/112749/12-8-2019, η οποία αναρτήθηκε
στη «Διαύγεια», δημοσιεύθηκε στην τοπική ημερησία εφημερίδα της Κοζάνης «ΘΑΡΡΟΣ» (2/8/2019) κατά τα οριζόμενα στον ν. 1069/1980 και ν. 3463/2006,
συστάθηκε απαλλοτρίωση και δουλεία διόδου διέλευσης αγωγού για στο πλαίσιο του έργου «Αποσυμφόρηση κεντρικού αποχετευτικού συστήματος Κοζάνης»
με σύσταση δουλείας ζώνης πλάτους 3 μέτρων για τον αγωγό που διέρχεται από τις ιδιοκτησίες κατά τον συνημμένο κτηματολογικό πίνακα και 5 μέτρων όπου
κατασκευαστούν φρεάτια, συνολικής επιφανείας ζώνης δουλείας 4.661,40 τ.μ. και απαλλοτρίωσης 1.243,34 τ.μ.

Η απαλλοτρίωση και η σύσταση δουλείας αφορούν σε ακίνητα των κτηματικών περιοχών πόλης της Κοζάνης και Τ.Κ. Λευκόβρυσης Κοζάνης
της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τη διέλευση του αγωγού του έργου:
«Αποσυμφόρηση κεντρικού αποχετευτικού συστήματος Κοζάνης».

Οι απαλλοτριούμενες εκτάσεις ή βαρυνόμενες με σύσταση διέλευσης αγωγού (δουλεία) ανήκουν στις κτηματικές περιοχές Κοζάνης και Λευκόβρυσης
του Δήμου Κοζάνης, όπως εμφανίζεται στο αντίστοιχο κτηματολογικό σχέδιο και πίνακα / διάγραμμα της ΔΕΥΑ Κοζάνης (2019).

Το περιεχόμενο της κατά τα ανωτέρω απαλλοτρίωσης και δουλείας συνίσταται στο δικαίωμα της εισόδου του προσωπικού και των τεχνικών μέσων
και μηχανημάτων της ΔΕΥΑ Κοζάνης ή των υπ’ αυτής οριζόμενων προσώπων στην απαλλοτριούμενη έκταση για την εκτέλεση κάθε είδους εκσκαφής,
εγκατάστασης, επιθεώρησης, επισκευής, συντήρησης, αντικατάστασης του αγωγού, διατήρησης αυτού και στην απαγόρευση ανέγερσης κάθε φύσης
κτισμάτων και εγκαταστάσεων και στην απαγόρευση εμφύτευσης δένδρων και καλλιέργειας φυτών σε βάθος άνω του ενός μέτρου
από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους.

Με την παραπάνω αίτησή της η ΔΕΥΑ Κοζάνης ζητεί να καθορισθεί προσωρινή τιμή μονάδος για τα απαλλοτριούμενα και για τα ακίνητα
επί των οποίων συνιστάται δουλεία διέλευσης αγωγού, ακριβή αντίγραφα της επίδικης αίτησης έχουν εμπροθέσμως τοιχοκολληθεί στις 31-12-2021
στο κατάστημα του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης και του Δήμου Κοζάνης.

Κατόπιν αυτών όλοι οι ανωτέρω διαλαμβανόμενοι δικαιούχοι ειδοποιούνται και καλούνται να παρασταθούν κατά τη συζήτηση της αίτησης όταν
και όπου ανωτέρω ορίζεται

Κατεβάστε τον

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ :  ΕΔΩ

10-1-2022
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΔΕΥΑΚ
Ιωάννης Κ. Παναγιωτίδης

Κοζάνη, 9-12-2021
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ
Κωνσταντίνος Ηλ. Κυτίδης