ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΟΖΑΝΗΣ
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα

  1.  Παράρτημα ΣΟΧ 1/2022, σε μορφή (PDF) . . . . . . . . . . ΕΔΩ
  2. Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022, σε μορφή (PDF) . . . . . . . . .   ΕΔΩ
  3. Αίτηση ΣΟΧ 1/2022, σε μορφή (DOC) . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ

 

Ημερομηνία Κατάθεσης δικαιολογητικών:
απο Παρασκευή 15 Απρ. 2022, έως και Τρίτη 26 Απρ. 2022.