ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΙΑΝΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΙΑΝΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.),
προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. για την εκπόνηση του έργου:
«ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΙΑΝΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ», με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα διεξαχθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021.

Κατεβάστε την Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας :  ΕΔΩ