ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ»,
για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης για δυο έτη.
Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα

Περιληπτική Διακήρυξη (pdf)

Αναλυτική Διακήρυξη (pdf)

Οικονομική Προσφορά (Doc)