ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

π ρ ό κ ε ι τ α ι    ν α

προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για τον
«ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ στους ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ»
και σας καλεί να καταθέσετε προσφορές.

Κατεβάστε τα ακόλουθα αρχεία :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε μορφή PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ