Ενεργειακός Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Ύδρευσης

Ενεργειακός Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Ύδρευσης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ)

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
για την επιλογή αναδόχου προμήθειας με τίτλο
«Ενεργειακός Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Ύδρευσης»
και αντικείμενο την αντικατάσταση (προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία)

  • δεκαεπτά (17) υφιστάμενων υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων,
  • επτά (7) υφιστάμενων επιφανειακών οριζόντιων αντλητικών συγκροτημάτων και
  • δώδεκα (12) υφιστάμενων κινητήρων επιφανειακών οριζόντιων αντλιών,

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα, σε μορφή PDF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕ (ΕΕΕΣ) . . . . . ΕΔΩ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ