ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

ΚΟΖΑΝΗ 15-09-2021
Τηλ.:2461051500
Fax:2461051550
E-mail:deyakoz@otenet.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ενεργειακός εκσυγχρονισμός ύδρευσης Δήμου Κοζάνης
Έργο 2,46 εκ. συγχρηματοδοτούμενο από πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ & ΔΕΥΑΚ.

Ένα ακόμα πολύ σημαντικό έργο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης που θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος
και την εξοικονόμηση ενέργειας εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Πρόκειται για το έργο «Ενεργειακός εκσυγχρονισμός και αξιοποίηση Α.Π.Ε. εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Κοζάνης».

Το έργο, προϋπολογισμού μελέτης 2.466.030,90 ευρώ, εντάχθηκε με ποσό χρηματοδότησης 2.259.624,10 ευρώ στον άξονα «Περιβάλλον»
του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, το οποίο θα αποπληρωθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το υπόλοιπο ποσό των 206.406,8 ευρώ προβλέπεται να καταβληθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ.

Τα οφέλη του έργου
Στόχος του έργου αυτού είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Κοζάνης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του οι προτεινόμενες παρεμβάσεις ικανοποιούν τις ενεργειακές ανάγκες της ΔΕΥΑΚ, αξιοποιούν τις δυνατότητες
εξοικονόμησης ενέργειας οδηγώντας σε «ενεργειακό εξορθολογισμό» των εγκαταστάσεων της, και με βάση το νέο ενεργειακό της προφίλ υλοποιούνται
παρεμβάσεις συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1,499,60 kwp.

Μέσω αυτού του ενεργειακού σχεδιασμού επιδιώκεται αρχικά η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με την αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού
από εξοπλισμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Η εφαρμογή ευφυούς συστήματος τηλεδιαχείρισης αποτελεί το κύριο εργαλείο για την κατάρτιση
ενός σχεδίου ενεργειακής διαχείρισης της ΔΕΥΑΚ, απαντώντας στις απαιτήσεις της σύγχρονης νομοθεσίας και των οδηγιών της Ε.Ε.
Ο συνδυασμός ενός σχεδίου δράσεων που ενσωματώνουν τις βέλτιστες πρακτικές και ενός εργαλείου που επιτρέπει τον ενεργειακό σχεδιασμό,
τη θέσπιση και, κυρίως, την παρακολούθηση δεικτών της ενεργειακής συμπεριφοράς των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ διασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό
ότι η λειτουργία της θα είναι απολύτως ελεγχόμενη και ενεργειακά αποδοτική.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων μέσω αξιοποίησης της μεθοδολογίας συμψηφισμού αποτελεί ουσιαστική προτεινόμενη δράση του εν λόγω έργου.

Με την υλοποίηση των προτεινόμενων παραπάνω δράσεων θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας αλλά και μείωση
των εκπεμπόμενων ρύπων.

Από τη ΔΕΥΑΚ

**********************************************************************************************************************************************

ΚΟΖΑΝΗ 16-09-2021
Τηλ.:2461051500
Fax:2461051550
E-mail:deyakoz@otenet.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Έργο 2,6 εκ. αναβάθμισης του κεντρικού αγωγού της Τηλεθέρμανσης
Με δημόσιους και πόρους της ΔΕΥΑΚ

Την κατασκευή της Β΄ φάσης του έργου της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού του αγωγού μεταφοράς θερμικής ενέργειας της τηλεθέρμανσης Κοζάνης
πρόκειται να ολοκληρώσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021 η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης.
Η υλοποίηση του συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο:
ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ και του Άξονα Προτεραιότητας 10 που αφορά την “Εφαρμογή
στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές”.

Η συνολική δαπάνη του εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.613.573 ευρώ ( πλέον ΦΠΑ 24%) και η χρηματοδότηση του καλύπτεται σε ποσοστό 54,34%,
που αφορά ποσό 1.420.215,56 ευρώ, από ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ και σε ποσοστό 45,66 %, που αφορά ποσό 1.193.357,42 ευρώ, από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ.

Τι περιλαμβάνει.

Το έργο αυτό έχει ως τίτλο του «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Β’ ΦΑΣΗ»,
και περιλαμβάνει την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό (αντικατάσταση) τμήματος του υφιστάμενου παλαιού υπόγειου προμονωμένου αγωγού
προσαγωγής – μεταφοράς υπέρθερμου νερού -, μήκους 6.300 μέτρων.
Συμπεριλαμβάνει ακόμα και τον απαραίτητο εξοπλισμό για το σύστημα ανίχνευσης διαρροών που ενοποιείται και εντάσσεται στο υφιστάμενο σύστημα
παρακολούθησης διαρροών.

Το τμήμα του αγωγού που αναβαθμίζεται βρίσκεται μεταξύ των κύριων αντλιοστασίων Α1/Α2 που βρίσκονται στην πόλη της Κοζάνης και του ανασκευασθέντος
πρόσφατα βανοστασίου που είναι εντός του αγροκτήματος Δρεπάνου.

Οφέλη του έργου.
Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της αξιοπιστίας του συστήματος τηλεθέρμανσης,
την αύξηση της μεταφερόμενης θερμικής ισχύος και την προστασία του περιβάλλοντος.

Από τη ΔΕΥΑΚ