∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Καυσίμων

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Καυσίμων

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (∆ΕΥΑΚ),
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές,
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ»
κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα :