Μίσθωση ενός εκσκαπτικού μηχανήματος τύπου JCB

Μίσθωση ενός εκσκαπτικού μηχανήματος τύπου JCB

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
για την «Μίσθωση ενός εκσκαπτικού μηχανήματος τύπου JCB και
ενός ερπυστριοφόρου εκσκαπτικού μηχανήματος μικρών διαστάσεων (τσαπάκι)»

για τις ανάγκες της Δ.Κ. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα