ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

π ρ ό κ ε ι τ α ι    ν α

προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για την

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ στην Δ.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ .

και σας καλεί να καταθέσετε προσφορές.

Η παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (αρθ.328) και τις τροποποιήσεις του.

Κατεβάστε τα ακόλουθα αρχεία :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε μορφή PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ