Κατασκευάζεται το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης των Τ.Κ. Μηλιάς & Καισαρειάς του Δήμου Κοζάνης

Κατασκευάζεται το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης των Τ.Κ. Μηλιάς & Καισαρειάς του Δήμου Κοζάνης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Υπογράφηκε τη Δευτέρα  8 Μαΐου  2023, σύμβαση ανάμεσα στην Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης και την ανάδοχο εταιρεία για την κατασκευή του 1ου υποέργου με τίτλο:  «Βελτίωση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Μηλιάς, Καισαρειάς του Δήμου Κοζάνης από πηγές Μηλιάς», της πράξης: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, προϋπολογισμού: 4.994.036,37 €.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του υποέργου ανέρχεται στα 1.854.838,71 € και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 -2020 ΕΥΔ ΠΔΜ.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει μια σειρά εργασιών που αφορούν:

  • την κατασκευή νέας και την ανακατασκευή υφιστάμενων υδρομαστεύσεων πηγών της Μηλιάς,
  • την κατασκευή νέου κεντρικού αγωγού τροφοδοσίας και των συνοδών φρεατίων και διατάξεων από τις πηγές Μηλιάς προς την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού της Κάτω Κώμης,
  • την κατασκευή του νέου αντλιοστασίου Κάτω Κώμης, την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης Καισαρειάς – Κήπου, το υφιστάμενο αντλιοστάσιο Κρόκου στην περιοχή Ανω Κώμης, καθώς και όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή  νέου δικτύου συνολικού μήκους 9.245 μ. από αγωγούς HDPE διαφόρων διαμέτρων και αντοχής σε πίεση και όλα τα απαραίτητα φρεάτια διακλάδωσης, εκκένωσης και εξαερισμού του δικτύου για την άριστη λειτουργία του.

Οφέλη του έργου

Με την κατασκευή και τη χρήση του νέου δικτύου, θα περιοριστούν σημαντικά οι απώλειες πόσιμου νερού λόγω της μείωσης των διαρροών και της ορθολογικότερης χρήσης με τη μείωση των υπερχειλίσεων, με αποτέλεσμα η κατανάλωση του πόσιμου ύδατος να μειωθεί προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα από υπεράντληση και εξάντληση των φυσικών πόρων. Οι συνθήκες υγιεινής διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής,  θα αναβαθμιστούν σημαντικά αφού η ποιότητα του υλικού από το οποίο αποτελείται το δίκτυο είναι κατά πολύ ανώτερη των ήδη υπαρχόντων. Επίσης λόγω του περιορισμού των διαρροών οι κάτοικοι θα αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο λόγω ενδεχόμενης μόλυνσης του νερού ύδρευσης.

Η ύπαρξη ενός άριστου συστήματος ύδρευσης συμβάλει στη τοπική οικονομία και δίνει δυνατότητες εξέλιξης των οικισμών, ταυτόχρονα αναβαθμίζει το περιβάλλον με την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.

Από την ΔΕΥΑΚ