Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτικό μηχάνημα εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (pdf)

Τιμολόγιο Προσφοράς (doc)