Προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (pdf)

Φύλλο Συμμόρφωσης (doc)

Τιμολόγιο Προσφοράς (doc)