ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ)
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,
για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών:«ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΙΛΥΟΣ 2020-2022»
Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα