Πίνακες κατάταξης απορριπτέων για την ΣΟΧ1-2020

Πίνακες κατάταξης απορριπτέων για την ΣΟΧ1-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

α  ν  α  κ  ο  ι  ν  ώ  ν  ε  ι

Τα αποτελέσματα (πίνακες κατάταξης και πίνακες απορριπτέων), που αφορούν την ΣΟΧ1-2020,
για την την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα της ΣΟΧ1-2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
κωδικός 101 Ειδικότητα ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (pdf)
κωδικός 102 Ειδικότητα ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (pdf)
κωδικός 103 Ειδικότητα ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (pdf)
κωδικός 104 Ειδικότητα ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (pdf)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
κωδικός 105 Ειδικότητα TΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (pdf)
κωδικός 106 Ειδικότητα TΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ/Θ (pdf)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
κωδικός 107 Ειδικότητα ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ (pdf)
κωδικός 108 Ειδικότητα ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (pdf)
κωδικός 109 Ειδικότητα ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ (pdf)
κωδικός 110 Ειδικότητα ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Τ/Θ (pdf)
κωδικός 111 Ειδικότητα ΔΕ ΒΟΗΘ.ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ Τ/Θ (pdf)
κωδικός 112 Ειδικότητα ΔΕ ΒΟΗΘ.ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ (pdf)
κωδικός 113 Ειδικότητα ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ (pdf)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
κωδικός 101 Ειδικότητα ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (pdf)
κωδικός 102 Ειδικότητα ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (pdf)
κωδικός 103 Ειδικότητα ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (pdf)
κωδικός 104 Ειδικότητα ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (pdf)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
κωδικός 105 Ειδικότητα TΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (pdf)
κωδικός 106 Ειδικότητα TΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ/Θ (pdf)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
κωδικός 107 Ειδικότητα ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ (pdf)
κωδικός 108 Ειδικότητα ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (pdf)
κωδικός 109 Ειδικότητα ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ (pdf)
κωδικός 110 Ειδικότητα ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Τ/Θ (pdf)
κωδικός 111 Ειδικότητα ΔΕ ΒΟΗΘ.ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ Τ/Θ (pdf)
κωδικός 112 Ειδικότητα ΔΕ ΒΟΗΘ.ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ (pdf)
κωδικός 113 Ειδικότητα ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ (pdf)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Κατά των παραπάνω πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση
ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών,
οι οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.