ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (UPS)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (PDF)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (XLS)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (DOC)