ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (PDF)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (PDF)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (DOC)