ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ,
προκηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις ν. 4412/2016 (Α’ 147),
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη για την
“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ (6Χ2) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ (4Χ2) ΕΙΔΙΚΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ”

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα σε μορφή (PDF)

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ . . . . . . . . ΕΔΩ
  2. ANALYTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. . . . . . . . ΕΔΩ
  3. NOTICES 2022/416085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ