ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρησαη Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,
για την προμήθεια ενός: «ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα

Αναλυτική Διακήρυξη (pdf)εδώ

Περιληπτική Διακήρυξη (pdf)εδώ

Οικονομική Προσφορά (Doc)εδώ