Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ)

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
για την επιλογή αναδόχου προμήθειας με τίτλο «Ενεργειακός Συμψηφισμός Εγκαταστάσεων Ύδρευσης με χρήση Α.Π.Ε.»

και αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 1.499,6 kWp

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (PDF) . . . . . . ΕΔΩ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (DOC) . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ