Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 500KW

Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 500KW

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  ι
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
για την επιλογή αναδόχου προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 500KW στη θέση “Αγροτεμάχιο με ΚΑΕΚ 270200206189, κτηματικής περιοχής Καρυδίτσας” (ΕΕΛ1) του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7/2024
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 370.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – 100%
Κ.Α.: 15-01-01-2306

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού (σε μορφή PDF). . . . . . . . . . . . . . . .ΕΔΩ
Αναλυτική Διακήρυξη Διαγωνισμού (σε μορφή PDF). . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (σε μορφή PDF). . . . . . ΕΔΩ
Οικονομική Προσφορά (σε μορφή DOC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΕΔΩ
Φύλλο Συμμόρφωσης (σε μορφή DOC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
ΕΕΕΣ ΑΡΧΕΙΟ (σε μορφή XML). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΕΔΩ

Επισήμανση
Το συμπιεσμένο αρχείο “ΕΕΕΣ ΑΡΧΕΙΟ (σε μορφή XML)”, έχει συμπιεστεί με την εφαρμογή 7zip.